Kişisel Verilerin Korunması

 

Duyumed İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezleri / Duyumed İşitme Cihazları A.Ş. (“Firma”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

 

Müşterilerimiz tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Firma tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

 

1. Firma Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

      Adınız, soyadınız,

      T.C. kimlik bilgileriniz,

      Doğum yeri ve tarihiniz,

      Cinsiyetiniz,

      Adresiniz,

      Telefon numaranız,

      E-posta adresiniz,

      Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

      Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

      Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamındaki verileriniz,

      İşitme testleriniz, işitme cihazı raporlarınız

      Şubelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,

      Web sitelerimizde (duyumed.com, duyumed.com.tr, isitmecihazi.com, isitmealeti.com, odyometre.com) yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,

      E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

       

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, SGK ile ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmelik 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

      Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

      Firmanın iç işleyişini planlanma ve yönetme,

      Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;

      Faturalandırma yapılması;

      Kimliğinizin doğrulanması;

      Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;

      Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

      Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;

      Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;

      Firmanın iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;

      Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

      Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;

      İşitme cihazı ya da geri ödemeye tabi diğer cihaz temini.

 

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2'de yer alan amaçlar doğrultusunda; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, SGK ile ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Firma’nın sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizin Grup tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan "KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu"nu doldurup hizmet almış olduğunuz şubemiz adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek kişisel verilerinizin;

      Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

      Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,

      Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Firma’nın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,

      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

 

Firma, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Grup tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.